02-042-9917 [email protected]

เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทรการ์ด 2817 จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทรการ์ด2817 จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท ทะเบียนเลขที่ 0145556001013
เพื่อดำเนินการธุรกิจการในด้านงานบริการงานรักษาความปลอดภัย มีทีมงานผู้ชำนาญงานเฉพาะด้านซึ่งประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร
และบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยบริหารงานตามหลักวิชาการสมัยใหม่ทุกขั้นตอน

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทรการ์ด2817 จำกัดเป็นหนึ่งในด้านงานบริการรักษาความปลอดภัยผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้างมานานกว่า 10 ปี (อ้างอิงจากบริษัทในเครือ)

 

ซึ่งทรัพย์สินของท่านจะถูกพิทักษ์ ปกป้องด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ
โดยยึดหลัก ใจเขา ใจเรา ตามเจตนารมณ์ด้วย สโลแกน

"ซื่อตรง ปลอดภัย มั่นใจ พระสมุทร การ์ด 2817"

วิสัยทัศน์

เสริมสร้าง งานบริการที่มีคุณภาพ
ให้เป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐานของงานรักษาความปลอดภัย

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ เน้นการสรรหา และอบรมพนักงานให้
มีจิตสำนึกในหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ สร้างงานสร้างคนให้
มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการ โดยยึดหลัก ใจเขาใจเรา

สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา

สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา